در برخی پروژه‌­ها به علت ناکافی‌­بودن متغیرهای مقاومتی خاک محل و عدم تامین مقاومت کافی جهت احداث سازه روی آن، پیش از اجرای سازه نیاز به افزایش مقاومت خاک بستر و بهبود متغیرهای مختلف خاک است. مجموعه بسپار پی ایرانیان با دارابودن تیم فنی مجرب و توانایی اجرای روش­‌های مختلف تحکیم و بهسازی بستر، می­‌تواند بهترین راهکار از نظر فنی و بهینه‌­ترین راه­حل از نظر اقتصادی را برای پروژه­‌های شما طراحی و اجرا کند.