حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

شرکت بسپار پی ایرانیان و گروه آذرستان پس از هفت سال همکاری مستمر و مداوم و تجربه انجام موفقیت‌آمیز پروژه‌های متعدد تصمیم به گسترش میزان مشارکت و همکاری دو سویه گرفتند.