پروژه ساختمان فناوری اطلاعات- بانک رفاه کارگران

کارفرما : بانک رفاه کارگران

مشاور : 

پیمانکار اصلی :  شرکت شهرک سازان

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت بسپار پی ایرانیان

تاریخ شروع : تیر 1395

مدت اجرا : درحال اجرا

عمق گود : 21 متر

سطح جداره : 4299 متر مربع

متراژ نیل و انکراژ : 8434 متر

محل پروژه : استان تهران –شهر تهران

 

نکات ویژه :