پروژه مجتمع تجاری فرهنگی سهیل

کارفرما : شرکت سلامت برکت

مشاور :  مهندسان مشاور سانو

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت بسپار پی ایرانیان

تاریخ شروع :مرداد 1392

مدت اجرا : 33 ماه

عمق گود :  متر

سطح جداره :متر مربع

متراژ نیل و انکراژ : متر

محل پروژه : استان تهران –شهر تهران

 

نکات ویژه :