پروژه اداری تجاری پردیس شرق

 

 

کارفرما: شرکت سپه ساختمان امید

مشاور: مهندسان مشاور ایران آرک

پیمانکار اصلی: شرکت بسپار پی ایرانیان

تاریخ شروع:  دی ماه 1391

مدت اجرا: 9 ماه

عمق گود: 31 متر

سطح جداره: 11700 متر مربع

متراژ نیل و انکر:    21500 متر

محل پروژه: استان تهران شهر تهران

 

 

 

 

پروژه پایدارسازی و خاکبرداری مجتمع تجاری پردیس شرق در زمینی به مساحت 8500 متر مربع به روش ترکیب نیل، انکر مولتی استرند و دیوار برلنی اجرا گردید. در ابتدای پروژه مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی توسط شرکت بسپار پی ایرانیان انجام و منجر به تدقیق پارامترهای مکانیک خاک، درج شده در گزارش ژئوتکنیک و بهینه سازی طرح پایدارسازی گردید. بدلیل چسبندگی بسیار کم خاک تا تراز 14- ، حفاری در محیط ریزشی با راندمان کم انجام می گرفت. حجم کل خاکبرداری پروژه در حدود 240.000 مترمکعب بوده است. در ضلع غرب پروژه سیستم دیوار برلنی با استفاده از شمع های فلزی و انکر اجرا گردید که به دلیل وجود تعداد زیادی چاه و انباره فاضلاب که بخشی از آنها به داخل محدوده پروژه نیز تجاوز کرده بود؛ حفاری با تمهیدات ویژه انجام شده و طرح پایدارسازی همزمان با اجرا مورد بازنگری و به روز رسانی قرار می گرفت. در نهایت کلیه تغییرشکلهای اندازه گیری شده در پروژه در محدوده مجاز و مطابق برآوردهای اولیه بوده است.