طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان مجتمع تجاري بلوار نماز رشت به روش ميكروپايل

 

 

طراحي و اجراي تحكيم بستر ساختمان مجتمع تجاري بلوار نماز رشت به روش ميكروپايل

کارفرمای اصلی: آقاي فلاح رهبر

 مشاور : مهندسين مشاور آباد

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: دی 1387                                   

 مدت اجرا: 1 ماه

طول کل میکروپایل: 878 متر

محل پروژه: استان گیلان- شهرستان رشت

 

طراحی و اجرای میکروپایل های به عمق 8 متر و 10 متر در این پروژه به هدف تحکیم بستر پی برای اجرای ساختمان 8 طبقه صورت گرفته است. فونداسیون از نوع گسترده دارای تعدادی بازشو می باشد. توزیع میکروپایل ها متناسب توزیع بارو تمرکز تنش ناشی از نیروهای استاتیکی و دینامیکی سازه اسکلت فلزی طراحی شده است. صحت طراحی و کیفیت اجرای میکروپایل ها با انجام آزمایش های جکینگ میکروپایل طبق استانداردهای FHWAو ASTMبه تایید رسید. با توجه به روش تزریق و مقدار دوغاب سیمان تزریق شده، میکروپایل ها به صورت ترکیبی المان باربر و تحکیم کننده بستر خاک به کار گرفته شدند..