هتل نارنجستان

 

کارفرمای اصلی: شرکت نارنجستان گستر                    

 مشاور: آتی طرح آرتا

پیمانکار اصلی : شرکت ساختمانی آ.اس.پ

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: بهمن 90                                      

 مدت اجرا: 4 ماه

عمق گود: حداکثر 7 متر  

 سطح جداره: 989 متر مربع                             

متراژ نیلینگ: 1775 متر

طول کل میکروپایل تزریقی: 1087 متر

حجم عملیات خاکبرداری: 3961 متر مکعب

محل پروژه: استان مازندران- شهرستان محمود آباد

خاکبرداری به سبب ایجاد بستر مناسب برای اجرای سازه های اصلی و جانبی هتل نارنجستان 2 در مجاورت ساحل دریای خزر، اجرای پایدارسازی ترانشه های شرقی و غربی سایت را به ارتفاع 2 الی 7 متر الزامی می نماید. با توجه به جنس ماسه ساحلی و نداشتن چسبندگی، لزوم ارایه روش فنی خاص برای پایداری جداره ها اجتناب ناپذیر است. ابتدا در طول مسیر ترانشه ها با استفاده از روش تزریق تحت فشار دوغاب سیمان با لوله های مشبک میکروپایل، ایجاد قوام و یکپارچگی و چسبندگی اولیه به سبب امکان برداشت پنل های خاک و اجرای سیستم پایدارسازی اصلی صورت گرفت. پس از آن با نصب مش فولادی و اجرای شاتکریت سطح کار برای اجرای سیستم نیلینگ آماده گردید. نیلینگ در این پروژه به روش خود حفار خود تزریق صورت گرفت. با توجه به جنس خاک و ریزشی بودن آن از دوغاب تزریق همزمان با حفاری و فرو کردن راد نیل ها برای شستشوی گمانه و ایجاد جداره مناسب برای عملکرد مناسب نیل استفاده گردید. آزمایش های کنترلی کشش نیل عملکرد مناسب طراحی و صحت اجرای سیستم پایدارسازی مورد استفاده را تائید نمود.