طراحی و اجرای میکروپايل تقويت پی مجتمع تجاری اداری تجريش

 

 

طراحی و اجرای میکروپايل تقويت پی مجتمع تجاری اداری تجريش

 

کارفرمای اصلی: آقايان میرقادری و شفیع خانی

 مشاور : دکتر سید رسول میرقادری

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: اردیبهشت 1390                                   

 مدت اجرا: 6 ماه

طول کل میکروپایل: 700 متر

محل پروژه: استان تهران- شهرتهران

 

با توجه به افزايش تعداد طبقات و مقاوم سازی لرزه ای سازه 13 طبقه مجتمع تجاری اداری تجريش، نياز به اجرای ميکروپايــل های پر ظرفيت در محــل احداث ديوارهای برشی جديد سازه در طراحی مورد نظر قرار گرفت. طراحی میکروپایلها با روشLRFD  با در نظر گرفتن بار های ویژه زلزله و به صورت المانهای الاستیک - پلاستیک صورت گرفت . حفــاری ابتدا از داخــل 1 متر ضخامت فونداســيون بتن مســلح و پس از آن در اليه های خاک متشکل از تناوبی از رس و ماسه به همراه قلوه های درشت سيالبی با صعوبت بسيار زياد صورت گرفت. آرماتور مسلح کننده ميکروپايل ها متشــکل ازAIII-φ40 در تمام طول ميکروپايل با 2/5 متر امتداد به طور مســتقيم داخل ديوار برشی طراحی و اجرا گرديده است. همچنين عمليات تزريق تحت فشــار چند مرحله ای نيز از مشخصات خاص اجرايی ميکروپايل ها برای رسيدن به ظرفيت باربری نهايی 75 تن می باشــد. کلیه مراحل طراحی و اجرای میکروپایل ها بر اساس دستورالعمل طراحی و اجرای میکروپایل FHWA صورت گرفته است. در پايان با انجام آزمایش های کنترلی نهایی جکینگ میکروپایل ها کیفیت و کفایت طراحی و اجرای میکرو پایل ها مورد تائید قرار گرفت..