طراحي و اجراي تحكيم بستر هتل مهتاب خزر امپراطور تنكابن به روش ميكروپايل

 

طراحي و اجراي تحكيم بستر هتل مهتاب خزر امپراطور تنكابن به روش ميكروپايل

کارفرمای اصلی: آقاي محتشم

 مشاور: شركت ايده نو                          

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: خرداد 1388                                   

 مدت اجرا: 3 ماه

طول کل میکروپایل: 5950 متر

حجم عملیات خاکبرداری: 3961 متر مکعب

محل پروژه: استان مازندران- شهرستان تنکابن

با توجه به قرارگيري در فاصله 50 متري ساحل درياي مازندران در بستر ماسه اي، روش ميكروپايل به دو منظور تحمل بارهاي سازه اي استاتيكي و ديناميكي سازه 15 طبقه هتل و نيز بهسازي و مقاوم سازي خاك در برابر پديده روانگرايي در حين بروز زلزله طراحي و اجرا گرديد.عملكردميكروپايل هاي پروژه با انجام آزمايش هاي كنترلي فشاري، كششي و جانبي مورد كنترل قرار گرفت. همچنين با انجام آزمايش هاي نمونه گيري کور خاك و تست هاي SPT، بهبود خواص خاك مورد بررسي و تاييد واقع گرديد. سطح بالاي آب زيرزميني از جمله مسايل خاص پروژه بوده كه در طراحي مدنظر قرار گرفت. تعداد 550 عدد ميكروپايل در سطحي حدود 1200 مترمربع مساحت پي، وظيفه تحمل بارهاي سازه اي ساختمان شامل بارهاي مرده، زنده و زلزله را بر عهده دارند. اجراي پروژه در مدت كوتاه و رفع همزمان مشكلات ظرفيت باربري ، نشست پذيري و روانگرايي بستر پي، پروژه از جمله مزاياي خاص استفاده از روش ميكروپايل در اين پروژه بوده است.