تزريق تحت فشار گروت زير صفحه ستون پايه هاي پل روشندلان

 

 

تزريق تحت فشار گروت زير صفحه ستون پايه هاي پل روشندلان 

کارفرمای اصلی: سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 

پيمانكار اصلي: شركت آذران

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: فروردین 1388                                   

 مدت اجرا: 10 روز

محل پروژه: استان تهران- شهرتهران

 

 با توجه به ابعاد صفحه ستون و اهميت عملكرد مناسب صفحه ستون در انتقال بار  و تمركز تنش پر كردن زير صفحات ستون پل تقاطع خيابان روشندلان با خيابان انقلاب با استفاده از سيستم تزريق تحت فشار گروت ويژه با مقاومت بالا منبسط شونده از نوع BASF-Masterflow  صورت گرفت