طراحي و اجراي تحكيم بستر به روش میکروپایل و پایدارسازی گود پروژه کتابخانه ساری

 

طراحي و اجراي تحكيم بستر به روش میکروپایل و پایدارسازی گود پروژه کتابخانه ساری

کارفرمای اصلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 مشاور : شركتسی تک                      

پیمانکار تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: مهر 1391                                   

 مدت اجرا: 3 ماه

سطح جداره : 200 متر مربع

طول کل میکروپایل: 3972 متر

محل پروژه: استان مازندران- شهرستان ساری

 

طراحی ميکروپايل هــای باربر به طول 12 متر در اين پروژه، جهت افزايش ظرفيت باربری و کاهش نشست پی ساختمان کتابخانه مرکزی ســاری که دارای سازه بتنی 5 طبقه می باشد، انجام شده است. در اين پروژه تکنولوژی ميکروپايل به روش خودحفار- خودتزريق مورد استفاده قرارگرفت، اين روش در خاک محل پروژه که از جنس رس بود، به روش ميکرپايل های کوبشــی وهمچنين ميکروپايل های پيش حفاری ترجيح داده شــد و آزمايش های کنترلیProof Test برروی ميکروپايل های اجرا شده، صحت باربری فرض شده در طراحی را نشان می دهد. سرعت باالی اين روش مزيت اصلی آن می باشد. همچنين پايدارسازی ديواره جنوبی اين پروژه به ارتفاع 5 متر نيز توسط نيل به روش خودحفار- خودتزريق انجام شده است.