کوله خاک مسلح ژئوگریدی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه جناح شیخ فضل الله

 


طراحی و اجرای پروژه احداثکوله خاک مسلح ژئوگریدی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه جناح شیخ فضل الله

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور: مهندسان مشاورهگزا

پیمانکار اصلی: موسسه ویژه شهیدرجایی                                                                      

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان


تاریخ شروع: : دی 1389

مدت اجرا: 4 ماه 

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 
مقدار کل مصالح مسلح کننده: 16000 مترمربع

سطح کل نما: 1200 متر مربع

 

نمای دیوار : wrap around

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

 

 

در این پروژه ابتدا به پایدارسازی جدار ترانشه موجود در زیر دکل های پست برق به روش نیلینگ پرداخته شده است. به دلیل وضعیت توپوگرافی محل، کلیه عملیات پایدار سازی در ارتفاع 20 متری از سطح زمین و روی داربست صورت پذیرفت. پس از اجرای عملیات تحکیم نسبت به ساخت دیوار خاک مسلح ژئوگریدی در جلوی ترانشه فوق الذکر به ارتفاع 7 متر اقدام شد. در نمای دیواره با استفاده از بلوک های رنگی طرح ویژه موردنظر کارفرمای پروژه اجرا گردید..

 

.

.