دیوار خاک مسلح ژئوگریدی پارک رحمان آباد

 


طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی پارک رحمان آباد

کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان


تاریخ شروع: آذر1387

مدت اجرا: 1 ماه

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 4000 مترمربع

نمای دیوار : بلوک بتنی گلدانی

سطح کل نما: 500 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

احداث دیوار خاک مسلح در محل ورودی پارک رحمان آباد واقع در شمال شهر تهران به ارتفاع حداکثر 5/4 متر در مدت زمان کوتاه از نکات شاخص این پروژه بوده است. این دیوار جایگزین گزینه دیوار سنگی وزنی شده است که با آنالیز صورت گرفته، منجر به افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه پروژه به شکل محسوسی شده است. کلیه مراحل طراحی، تأمین مصالح و اجرا شامل نصب ژئوگرید و بلوک و عملیات خاکی توسط شرکت بسپارپی ایرانیان صورت پذیرفته است.