دیوار خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه ارتش – باغ بهشت تهران

 


طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه ارتش باغ بهشت تهران

کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان


تاریخ شروع: آذر1387

مدت اجرا: 1 ماه

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 4200 مترمربع

نمای دیوار : بلوک بتنی گلدانی

سطح کل نما: 600 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

دیوار خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه ارتش در راستای زیبا سازی حاشیه اتوبان ارتش طراحی و اجرا گردیده است. این دیوار به عنوان جایگزین ترانشه خاکی قبلی در معرض فرسایش سطحی قرار داشت، ساخته شده است. سرعت بالای اجرا و منظر زیبای شهری با امکان کاشت و سبز کردن گیاهان و تأمین فضای بیشتر در حاشیه اتوبان از مزایای اجرای این دیوار بوده است..