دیوار حایل خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه آبشناسان

 


طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار حایل خاک مسلح ژئوگریدی بزرگراه آبشناسان

کارفرما: شهرداری منطقه 5 تهران

مشاور : مهندسان مشاور اردام

پیمانکار اصلی : شرکت اسپیلت

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان


تاریخ شروع: مهر 1389

مدت اجرا: 4 ماه

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 
مقدار کل مصالح مسلح کننده: 7000 مترمربع

نمای دیوار : بلوک بتنی گلدانی

سطح کل نما: 2000 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

پروژه بزرگراه آبشناسان شامل 2 بخش پایدارسازی به روش نیلینگ در زیر سوله موجود و احداث دیوارهای حائل خاک سطح ژئوگریدی با نمای گلدانی در حاشیه بزرگراه بوده است . جداره پایدار سازی شده به روش نیلینگ با رویه بتنی پوشش داده شده است .