احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی پست GIS شیخ بهایی تهران

 


طراحی و اجرای پروژه احداث دیوار خاک مسلح ژئوگریدی پست GIS شیخ بهایی تهران

کارفرما: شرکت توزیع برق تهران

مشاور: شرکت مشانیر

پیمانکار اصلی: شرکت پارسیان آبدان گستر                                                                      

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: : بهمن 1388

مدت اجرا: 4 ماه 


مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pvc Armatex G                                                                 

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 9000 مترمربع

نمای دیوار : بلوک سیمانی با طرح ویژه

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

در این پروژه ابتدا به پایدارسازی جدار ترانشه موجود در زیر دکل های پست برق به روش نیلینگ پرداخته شده است. به دلیل وضعیت توپوگرافی محل، کلیه عملیات پایدار سازی در ارتفاع 20 متری از سطح زمین و روی داربست صورت پذیرفت. پس از اجرای عملیات تحکیم نسبت به ساخت دیوار خاک مسلح ژئوگریدی در جلوی ترانشه فوق الذکر به ارتفاع 7 متر اقدام شد. در نمای دیواره با استفاده از بلوک های رنگی طرح ویژه موردنظر کارفرمای پروژه اجرا گردید..

 

.

.