پروژه کوله خاک مسلح پل مجموعه یادمان سازه برج میلاد

 

طراحی و اجرای   پروژه کوله خاک مسلح پل مجموعه یادمان سازه برج میلاد

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور: مهندسان مشاور اردام

پیمانکار اصلی: شرکت ساختمانی بند                                                                       

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: خرداد1388

مدت اجرا: 3 ماه 

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی وینیل الکل با پوشش pcv - Armatex M                                                                                            

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 8500مترمربع

نمای دیوار : گابیون

سطح کل نما: 400 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

کوله مســلح پل دسترســی غربی برج ميالد به عنوان يکی از شــاخصترين پروژه های انجام شده با مصالح ژئوســنتيک در ايران ميباشد. ارتفاع 9 متری ديوار کوله و قرارگيری عرشــه پل کابلی بر روی خاکريز و لزوم کنترل تغيير شکلهای توده خاک از عمده مســائل اين پروژه ميباشد. کنترل ميزان تغييرشــکلهای قائم با اســتفاده از مصالح مسلح کننده با کرنش کم و پايش و مونيتورينگ اين تغيير شکلها در طول زمان اجرا و بهره برداری از ساير نکات مهم اين پروژه ميباشد. نوع اجرای ژئوگريدها به صورت  wrap around بوده که گابيونها به المان آرماتورمتصل ميشــود. مدل سازی و طراحی دقيق اين کوله و ارائه جزئيات اجرايی از اقدامات دفتر فنی شرکت بسپارپی ايرانيان بوده است

.

.