پروژه دیوارخاک مسلح ژئوگریدی رمپ های پل جوادیه تهران

 

طراحی و اجرای   پروژه دیوارخاک مسلح ژئوگریدی رمپ های پل جوادیه تهران 

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور: مهندسان مشاور ره شهر

پیمانکار اصلی: شرکت سازه های صنعتی آذران                                                                      

پیمانکار  تخصصی طرح و اجرا: شرکت بسپارپی ایرانیان

تاریخ شروع: آذر 1387

مدت اجرا: 9 ماه 

مصالح مسلح کننده : ژئوگرید پلی استر با پوشش pcv - Armatex M                                                                

مقدار کل مصالح مسلح کننده: 28000 مترمربع

نمای دیوار : پانل بتونی نقش دار

سطح کل نما: 2500 متر مربع

محل پروژه: استان تهران ،شهر تهران

 

پل جواديه تهران به عنوان طرح برگزيده معماری سال خاورميانه درزمره يکی از مهمترين پلهای شــهرتهران شمرده ميشود. اين پل بر روی ريلهای راه آهن، ورودی ايســتگاه مرکزی شــهر تهران و به جای پل قديمی جواديه احداث شــد. طراحی، تأميــن مصالح و نصــب ژئوگريد ديوارهای خاک مســلح رمپهای آن توسط شرکت بسپار پی ايرانيان انجام پذيرفته اســت. ارتفاع حداکثر ديوار رمپ 7/5 متر، نوع اجرای ژئوگريدها بــه صــورتwrap around بــا کارگذاری آرماتورهای انتظار جهت نصب پانلهای بتنی ميباشــد. وضعيت ژئوتکنيکی خاص بستر محل احداث رمپها و کانالهای قديمی و معارضهای شــهری در محدوده پروژه به همراه طراحی اجــرای پانلهای بتنی با طرح ويژه از جمله نکات برجســته موجود در اين پروژه ميباشد.

 

.

.