مدیران پروژه

 • آقای مهندس روزبه صالح آبادي
  آقای مهندس روزبه صالح آبادي

  مدیر پروژه

 • آقای مهندس سامان دریادل
  آقای مهندس سامان دریادل

  مدیر پروژه

 • آقای مهندس مهردادميراسماعيلي
  آقای مهندس مهردادميراسماعيلي

  مدیر پروژه

 • آقای مهندس حسین شهابی
  آقای مهندس حسین شهابی

  مدیر پروژه