واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس علی اشجع زاده
  آقای مهندس علی اشجع زاده

  معاون مدیریت و برنامه ریزی

 • خانم مهندس هرمین یوسفی
  خانم مهندس هرمین یوسفی

  مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه

 • خانم مهندس بهناز زعفری
  خانم مهندس بهناز زعفری

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس یوسف گل احمر
  آقای مهندس یوسف گل احمر

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس امیر محمدپور اصفهان
  آقای مهندس امیر محمدپور اصفهان

  کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • آقای مهندس امیرمسعود بهمن
  آقای مهندس امیرمسعود بهمن

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • خنم مهندس مهران فعله شهری
  خنم مهندس مهران فعله شهری

  کارشناس طراحی و معماری