واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  •  آقای مهندس مجید خان بیگی
    آقای مهندس مجید خان بیگی

    مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات