واحد مالی و حسابداری

 • آقای حسین اشهبی
  آقای حسین اشهبی

  معاون مالی

 • آقای محمد دهقانی
  آقای محمد دهقانی

  کارشناس ارشد حسابداری

 • آقای محمد زارعی
  آقای محمد زارعی

  کارشناس حسابداری

 • آقای پرهام سرلک
  آقای پرهام سرلک

  کارشناس حسابداری