واحد منابع انسانی و اداری

 • خانم مهندس نغمه نیک بخش
  خانم مهندس نغمه نیک بخش

  مدیرامور اداری و منابع انسانی

 • خانم شیما دانائی
  خانم شیما دانائی

  کارشناس اموراداری