1- بهسازی زمین

1-1- تزریق تحت فشار (Jet Grouting) 

روش تزریق تحت فشار یک روش سریع بهسازی زمین می‌‌باشد که در آن‌ یک یا چند سیال با فشار بالا در خاک تزریق شده و موجب تخریب خاک می‌‌گردد و در نهایت ستون خاک سیمان ایجاد می‌‌نماید. روش تزریق تحت فشار یک روش منتخب بهسازی زمین جهت بهبود عملکرد لایه ضعیف ( از نقطه نظر ظرفیت باربری و نشست)، کاهش خطر روانگریی، مقاوم سازی پی‌ سازه ‌های موجود و آب بندی دیوار‌ها و کف گود می باشد.

1-2- اختلاط عمیق(DSM) 

اختلاط عمیق خاک (DSM)، اختلاط مکانیکی خاک در محل با دوغاب سیمان به جهت اصلاح خواص فیزیکی‌ خاک می‌‌باشد. روش اختلاط عمیق در گستره وسیعی از موارد بهسازی زمین شامل تثبیت و پایداری شیب، پایداری لرزه ای‌ و دیوار‌های آب بند استفاده می‌‌گردد. در روش اختلاط عمیق، المان‌های خاک و سیمان با حفاری و تخریب خاک توسط  اوگر‌های حفاری و نهایتا اختلاط خاک با دوغاب/سیمان (یا آهک) ایجاد می‌‌گردد. به علاوه می‌توان جهت افزایش سرعت فرآیند ساخت ستون‌های خاک-‌سیمان با کیفیت و همگنی بیشتر از روش توربوجت (Turbojet) استفاده نمود. روش توربو جت روش بهسازی ترکیبی‌ از دو روش اختلاط مکانیکی و تزریق تحت فشار می‌‌باشد.

1-3- ریز شمع ها(Micropile) 

ریز شمع ها، شمع های با قطر کوچکی هستند که تا عمق مورد نظر با لوله فلزی مشبک با قطر کم یا میلگرد فولادی و یا ترکیبی‌ از این دو مسلح گردیده و با تزریق دوغاب سیمان موجب بهبود خواص خاک می‌‌گردند. در ریز شمع ها مقاومت اصطکاکی ما بین ریز شمع و خاک موجب انتقال نیرو‌های فشاری و کششی به خاک اطراف می شود. ریز شمع ها عموما  جهت مقاوم سازی پی‌ سازه ‌های موجود، کاهش نشست در زیر فونداسیون و مقابله با پدیده روانگرایی استفاده می‌‌گردد.

1-4- شمع CFA (Augurcast)

شمع CFA نوعی شمع بتنی درجا می باشد که با پیشروی اوگر پیوسته و ممتد تا عمق مورد نظر و سپس پمپاژ بتن از میان اوگر در حین خروج اوگر از شفت ایجاد می‌‌گردد. در مواردی می‌‌توان با کار گذاشتن قفسه آرماتور در شفت موجب افزایش ظرفیت باربری و مقاومت برشی شمع گردید. از آنجایی که عملیات ساخت شمع ‌های CFA بدون لرزش و صدا بوده، می‌‌توان از این شمع‌ها در محیط‌های شهری استفاده نمود.
 

1-5- ستون سنگی(در دست توسعه)

ستون‌های سنگی به المان‌های طولی از جنس سنگ یا شن اطلاق می‌‌گردد که جهت بهسازی خاک‌های ریز دانه و  به منظور افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست ، کاهش پتانسیل روان گرایی و افزایش زهکشی استفاده می‌‌گردد. . ستون‌های سنگی به دو روش جایگزینی ارتعاشی (Vibro-replacement) و جابجایی ارتعاشی
  (Vibro-displacement) اجرا می گردند.
 

2- پایدارسازی خاک

2-1- انکراژ

انکر المان پیش تنیده ای‌ است که در خاک اجرا می‌‌گردد و نیروی کششی مشخصی‌ را توسط رشته‌های استرند و یا میلگرد فولادی  در ناحیه باند خود به توده خاک و در خارج از گوه لغزش منتقل می‌‌نماید. تفاوت استفاده از انکر با میخکوبی در خاک در این است که در انکر قبل از هر گونه حرکت توده، نیروی پیش تنیدگی بزرگی وجود دارد که باعث کاهش تغییر شکل می گردد ولی در میخکوبی نیروی پیش تنیدگی بزرگی به المان نیل اعمال نمی‌شود و حرکت توده خاک موجب ایجاد نیرو در دیوار می گردد لذا در مواردی که کنترل تغییر شکل اهمیت زیادی دارد استفاده از انکر جهت پایدارسازی توصیه می کردد. انکرها عموماً جهت پایدارسازی شیب ها، کنترل لغزش‌ها و ممانعت از ایجاد لغزش‌های بیشتر استفاده می‌‌گردند. لیکن کاربردهای دیگری مانند مقابله با بلند شدگی (Uplift) سازه های مستغرق را نیز دارا می باشد.

2-2- نیلینگ

نیلینگ یا میخکوبی روشی‌ است که در آن‌ خاک به صورت درجا و با قرار گیری المان‌های مقاوم فلزی تسلیح می‌‌گردد. از آنجاییکه میخ ها پیش کشیده نمی شوند به آنها المان های مقاوم گفته می شود. وقتی ترانشه تمایل به حرکت به سمت جلو دارد میخ ها با عملکرد کششی وارد عمل می شوند. میخکوبی عموماً در پایدارسازی شیب ها، دیوار‌های حائل و همچنین در گود برداری‌ها استفاده می گردد.

2-3- روش ترکیبی انکراژ، نیلینگ و شمع

روش ترکیبی‌ استفاده از روش انکراژ، نیلینگ با ستون‌های فلزی یا بتنی‌ عموماً جهت پایدارسازی دیوار‌های گودهای با عمق زیاد و حساسیت تغییر شکلی بالا استفاده می‌‌گردد. در این روش پایدارسازی، ستون‌های فلزی و یا شمع ‌های بتنی‌ در فواصل مشخصی‌ پیرامون گود اجرا گردیده و سپس المان ‌های انکر یا نیل همزمان با خاکبرداری و به صورت مرحله ای‌ از بالا به پایین نصب می‌‌گردند. استفاده از این روش در کنترل هرچه بیشتر تغییرشکل های ناشی از گودبرداری و برای عبور از لایه های سست و حفرات احتمالی موجود،کاربرد موثری دارد.

2-4- پایدارسازی خاک با استفاده از ژئوسنتتیک

 یکی‌ از روش‌های تسلیح خاک استفاده از ژئو سنتتیک‌ها شامل ژئوگرید ها  و ژئوتکستایل ‌ها در خاک می‌‌باشد. ژئوسنتتیک‌ها با عملکرد کششی خود موجب پایدارسازی ساختار خاک می‌‌گردند. ژئوسنتتیک‌ها عموما در کوله پل ها، پایدارسازی شیب‌ها و همچنین در نگهداری خاک پشت دیوار‌های حائل و رمپ پل ها استفاده می‌‌گردند.